Оцінка роботи академії

Актуально

Збірник наукових праць "ДЗ ЗМАПО МОЗ України"

Збірник наукових праць

ДЗ "ЗМАПО МОЗ України"

zbirniczbirnic

Науковий збірник академії "Актуальні питання медичної науки й практики" включено у перелік спеціалізованих видань України, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт. 

З питань публікації робіт необхідно звертатися до фахівців наукової групи
т. 279-07-23

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Правила для оформлення статей до збірника наукових праць 

ДЗ "ЗМАПО МОЗ України" 

«Актуальні питання медичної науки та практики»

До збірки приймаються оригінальні статті з основних напрямів теоретичної медицини: нормальна та патологічна анатомія, нормальна та патологічна фізіологія, гістологія, фармакологія, імунологія та алергологія – для дисертаційних робіт. Якщо дисертаційні роботи не плануються у зазначеному фаховому виданні можна друкувати і інші статті. Статті повинні мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

1. Збірник видається двічі на рік українською, російською та англійською мовами.

2.До розгляду приймаються статті обсягом – від 6 до 10 сторінок, огляди – від 8 до 12 сторінок.

3.Текст статті друкується через 1.5 інтервали на аркуші формату А4. Шрифт – 14,  TimesNewRoman. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє та нижнє – по 2 см. Сторінка тексту повинна містити 28 - 30 рядків, 60  - 65 знаків у рядку.

4. Схема викладання статті:

УДК

Ініціали та прізвище автора (авторів), вчені звання, посади або професії, назви країни – для іноземних авторів.

НАЗВА СТАТТІ (великими літерами).

Анотація на публікацію (українською або російською мовами, згідно мовою написання статті).

Ключові слова (4 – 7 слів).

Текст статті  (посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, с. 23])

 Викладання матеріалу наукових статей повинно включати в себе такі розділи:

1. вступ;

2. мета роботи (дослідження);

3. матеріали та методи;

4. результати досліджень та їх обговорення;

5. висновки.

 Список використаної літератури.

Дата надходження (наприклад: стаття надійшла до редакції…..)

Анотація на публікацію англійською мовою містить:

AbstractforPublication

Ініціали та прізвище автора (авторів), вчені звання, посади або професії, назви країни – для іноземних авторів (англійською мовою).

НАЗВА СТАТТІ (великими літерами англійською мовою).

Текст резюме (англійською, українською та російською мовами).

Keywords:

Обсяг анотації не повинен перевищувати 1 сторінки, та містити в себе 1500 знаків.

5. Таблиці повинні бути компактними, мати назву та номер (якщо таблиць 2 і більше). Скорочення в назві таблиць не дозволяється. Цифровий матеріал подається із статистичною обробкою. Таблиці подають у тексті статті в електронному варіанті й на окремих аркушах.

6.Список  використаної літератури наводиться за абеткою в такому порядку:

     1)наукові праці, надруковані кирилицею;

     2)наукові праці надруковані латиницею.

У цій послідовності джерела літератури й нумеруються. Посилання на літературні джерела в тексті подаються у квадратних дужках. Цифрові посилання у тексті статті обов’язково повинні збігатися з відповідними номерами у списку літератури. Посилання на неопубліковані роботи не дозволяється. Давність більшості літературних джерел не повинна перевищувати 10 років. Кількість джерел у списку літератури оригінальних статей не повинна перевищувати 10 - 15, оглядах – 30 -50.  Список літератури оформлюється у відповідності до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

7. Автори рукописів повинні дотримуватись міжнародних номенклатур. Скорочення термінів (крім загальноприйнятих) неприпустиме. Назви фірм, що випускають лікарські засоби, апаратуру, реактиви, наводяться в оригінальній транскрипції із зазначенням країни. Результати вимірювань подаються в одиницях міжнародної системи СІ, терміни – відповідно до анатомічної та гістологічної номенклатури.

8. Рукопис подається у 2-х примірниках на паперовому носії, надрукованих на одній стороні листа формату А4. Статті приймаються електронною поштою за адресою: naukazmapo@gmail.comабо на СD-дисках, файл називається за прізвищем першого автора латинськими літерами (дискети не приймаються) із додаванням друкованих матеріалів. Рукопис супроводжується офіційним направленням від установи, в якій виконана робота, експертним заключенням. Стаття повинна бути підписана авторами, мати візу проректора з наукової роботи до друку.

9. Редакція залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який оформлений з порушенням згаданих вище вимог. Редакційна колегія не несе відповідальності за наукову достовірність статей.

10. Статті, оформлені без дотримання зазначених правил, не розглядаються.

 

Опубліковані збірники:

 zbirnik_2010  (10Мб)

 zbirnik_2011  (11Мб)

 zbirnik_2012  (21Мб)

   zbirnik_2013 (3Мб) відкривається у новому вікні

    zbirnik_2014

    zbirnik_2015 (1)

    zbirnik_2015 (2)

    zbirnik_2015 (3)

    zbirnik_2015 (4)

    zbirnik_2016 (1)

    zbirnik_2016 (2)

    zbirnik_2017 (1)

    zbirnik_2017 (2)

    zbirnik_2018 (1)

    zbirnik_2019 (1)

    zbirnik_2020 (1)

    zbirnik_2021 (1)