Оцінка роботи академії

Актуально

VI Міжрегіональна науково-практична конференція молодих вчених

Ректорат Запорізької медичної академії післядипломної освіти запрошує Вас прийняти участь у роботі

VI міжрегіональної науково-практичної конференції молодих вчених

«Актуальні питання клiнiчної медицини»

Конференція відбудеться

15 листопада 2012 року о 1000 годині

в конференц-залі

Запорізької медичної академії післядипломної освіти

м. Запоріжжя, бульвар Вінтера 20

Регламент доповідей – 10-15 хвилин

 

      Програма конференції

 

Наукова програма конференції  включає такі розділи:

 1. Акушерство і гінекологія.
 2. Біологія та мікробіологія.
 3. Інфекційні хвороби, дерматологія, туберкульоз.
 4. Клінічна імунологія та алергологія.
 5. Неврологія та психіатрія.
 6. Педіатрія.
 7. Терапія.
 8. Хірургія.
 9. Офтальмологія, оториноларингологія, сто­матологія.
 10. Фармакологія та фармація.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

 

1. Місце проведення конференції - конференц-зал Запорізької медичної академії післядипломної освіти.

2. Офіційні мови конференції - українська, росій­ська.

3. Регламент доповіді: 

    - усна доповідь - 7-10 хв.

    - обговорення - 3 хв. 

    - презентація стендової доповіді – 3 хв.

4. Оргкомітет забезпечує:

    - мультимедійним проектором;

    - кодоскопом.

5. Проживання.

Учасникам конференції буде запропоновано номери в готелі за доступними цінами.

6. Статті будуть опубліковані в збірнику наукових праць ВАК України

"Актуальні питання медичної науки та практики".

Вартість публікації для учасників конференції - 25 грн/сторінка.

Організаційний внесок- 30 грн.

Плата за пересилку: статі – 15 грн.; тез – 5 грн.; сертифікату – 25 грн..

Переказ коштів просимо здійснювати за реквізитами:

Одержувач: ДЗ "ЗМАПО МОЗ України»

Р/р 31255277220281

Код ОКПО 01896694

МФО 813015

Банк: ГУДК Запорізької області

Призначення платежу: для проведення конференції молодих вчених.

Текст статті, тез, та реєстраційна картка учасника, з копією чека обов’язково дублюються електронною поштою. 

 

Контактний телефон:

8(067)2878808 - Марченко Ольга Олександрiвна

(0612)79-07-23; 098-79-100-88  - Анна

 

 

При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:

 1. Статті необхідно надсилати у двох примірниках, шрифт Тimes New Roman, 14 рt., інтервал - полуторний, параметри: зліва - 3м, зправа - 1см, зверху та знизу - по 2см (28-30 рядків на сторінці, 60-65 знаків у рядку).
 2. Статті супроводжуються офіційним направленням закладу, де виконувалася робота, візою нау­ковою керівника на першій сторінці, завіреною круглою печаткою цього закладу, експертним заключенням.
 3. Електронний варіант статті (диск або флешка) має бути виконаний в Місrosoft Word for Windows.
 4. Об'єм статей не повинен перевищувати 10 сторінок.
 5. Статті можуть бути написані українською чи російською мовами.
 6. Вихідні данні роботи повинні містити:

   - УДК

   - назва

   - прізвище та ініціали автора(ів)

   - назва навчального закладу(ів), де виконувалася робота

   - науковий керівник (звання, ініціали, прізвище)

   - ключові слова (4-7).

7. Згідно вимогам ВАК, наукові статті повинні містити наступні елементи:

-  постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'я­зок з важливими науковими та практичними завдан­нями;

-  аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких є початок рішення даної проблеми і на які автор ро­бить зсилку, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким ця стаття присвячена;

-  формулювання мети (постановка завдань);

-  викладення матеріалу дослідження з обґрун- туванням отриманих наукових резуль­татів;           

-  висновки дослідження та перспективи по­дальших наукових пошуків в даному напрямку;

-  список літературних джерел, який повинен бути складений згідно вимогам ВАК України.

8.  Стаття повинна супроводжуватися резюме         

     англійсь­кою мовою, що містить: назву роботи, ім'я та прізвища всіх авторів, назву закладу(ів), де виконува­лася робота, ключові cлова. Об'єм резюме не бiльше 10 рядків.

9. Стаття повинна бути підписана всіма авторами та мі­стити відомості про них (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, контактна адреса та телефон).

10. Ілюстрації до статей (малюнки, фотознімки, графіки та діаграми) додаються тільки в випад­ках, коли отримані данні не можуть бути вира­женими в таблицях. Кількість графічного ма­теріалу повинна бути мінімальною  (до 3-х).

 1. Таблиці повинні бути компактними, мати назву, яка відповідає їх змісту. На всі малюнки та таб­лиці в тексті повинні бути посилання. Таблиці та малюнки подаються на окремих аркушах.
 2. Посилання на літературні джерела необхідно да­вати в квадратних дужках, відповідно з пе­реліком літератури.
 3. Перелік літературних джерел (за ос­танні 7 років, не більше 10-15) надається на ок­ремому аркушi.
 4. Всі  фізичні  величини  та одиниці    необхідно приводити в системі СІ, терміни - відповідно з анатомічною i гістологічною номенклатурою.

Редакція залишає за собою право скорочення та виправлення отриманих статей.

Стаття, що надійшла автору після рецензії на до­робку, повинна бути повернена в редакцію не пізніше 5 днів після отримання. В авторській корек­турі допускаються виправлення тільки помилок на­бору. Статті, які оформленні без врахування вказаних вимог не розглядатимуться.

 

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез до 1-2 сторiнок, шрифт Тimes New Roman, 12 рt., інтервал - полу­торний, поля: зліва-3см, зправа-1см, зверху та знизу-по 2см. Назва тез- ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛIТЕРАМИ. Iнiцiали та прiзвище авторiв – з нового рядка. В насупном рядку вказують кафедру та наукового керiвника. Структра тез: вступ, мета дослiдження, матерiали та методи, результати, висновки. Тези приймаються українською та росiйською мовами в одному примiрнику на паперi (пiдписанi науковим керiвником) та в електронному варiантi. Назва файлу повинна вiдповiдати прiзвищу автора.

До тез обов`язково надати П.I.П. доповiдача, назву докладу.

 

 Матеріали публікації разом з диском,

квитанції про оплату публікації і оргвнеску та

реєстраційну картку учасника слід надсилати

на адресу оргкомітету: 

Науковий відділ академії

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

бульвар Вінтера, 20

м. Запоріжжя, 69096, Україна

термін подачі матеріалів публікації до 20 вересня 2012 року