Оцінка роботи академії

Актуально

Історія ЗМАПО

zdanie zmapo

Історія академії починається з 7 квітня 1926 року, коли Колегією Народного комісаріату охорони здоров'я Української РСР прийнято рішення щодо відкриття клінічного інституту для удосконалення лікарів в м. Одесі. Першим керівником та організатором інституту був професор І.Л. Фінкельштейн.

З 1926 до 1930 року інститут носив назву клінічного. В 1927 році організовано 9, а в 1930 році 16 кафедр на базах 3-ї та 6-ї міських лікарень. Більшість клінічних кафедр очолювали відомі вчені-клініцисти: академік В.П. Філатов, професори Я.В.Зільберберг, М.М.Нейдинг, І.О.Кобозев. За 15 довоєнних років в інституті пройшли підвищення кваліфікації більше 3500 лікарів. В 1933 році Одеському інституту удосконалення лікарів було надано почесне ім'я письменника М.Горького. З перших і до останніх років Великої вітчизняної війни співробітниками ВНЗ була проведена велика робота щодо надання кваліфікованої медичної допомоги радянським бійцям на фронті та населенню м.Одеси. З перших днів війни клініки інституту були реорганізовані в госпітальну базу фронту.
На керівників інституту післявоєнних років випали всі труднощі відновлюваного періоду.

Після відновлення своєї діяльності інститут налічував 22 кафедри (15 клінічних та 7 теоретичних).

 

З метою наближення висококваліфікованих медичних кадрів до промислових центрів країни, покращення умов їх діяльності та за ініціативою місцевої влади і обласного управління охорони здоров'я рішенням уряду УРСР у вересні 1955 року інститут було переведено до м. Запоріжжя. Почався Запорізький період діяльності ВНЗ.
Першим ректором інституту в м. Запоріжжі був професор Карпухін Василь Тимофійович (1956-1963). Педагогічну та учбову діяльність в м. Запоріжжі почали всього 40 викладачів, з них 8 докторів медичних наук та 14 кандидатів. Було організовано 11 клінічних, 4 теоретичних кафедр і 2 курси. В послідуючі роки інститут очолювали професор Чулков Микола Зінов'євич (1963-1979), Заслужений працівник вищої школи, професор Шершньов Володимир Георгійович (1979-1992), професор Полівода Сергій Миколайович (1992-1993), професор Портус Роман Михайлович (1993-2002). В даний час академію очолює відомий фахівець не тільки в Україні, а і далеко за її межами член-кореспондент НАН та АМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії, почесний громадянин м. Запоріжжя, професор Никоненко Олександр Семенович.rektors zmapo

Поступово в М.Запоріжжі інститут розгортав свою матеріально-технічну базу, оптимізовував учбово-методичну, наукову та лікувально-діагностичну діяльність. В 1963 році було відкрито міжкафедральну науково-дослідну лабораторію (доцент Корєнєв Ігор Петрович.).
В 1965 році інститут одержав окремий навчально-лабораторний корпус та гуртожиток на 350 місць. В 1970 році закінчено будівництво другого гуртожитку на 400 місць.
В 1969-1970 роках створено та почали функціонувати нові кафедри: кафедра соціальної гігієни та організації охорони здоров'я (доцент Краковський Євген Миколайович), загальної клінічної патології (доцент Корєнєв Ігор Петрович), медичної служби цивільної оборони (Баранов Олексій Тимофійович).
В 1975 році відкрито кафедру анестезіології, реаніматології (доцент Екзархов Віталій Олександрович) та кафедру клінічної лабораторної діагностики (доцент Савицький Володимир Іванович), а в 1976 році - кафедру кардіології (заслужений діяч науки і техніки України, професор Селівоненко Василь Гуринович). В 1981 році відкрито кафедру гастроентерології (професор Медведев Веніамін Миколайович). На протязі десяти років (1985-1995) функціонувала кафедра епідеміології (професор Васильєв К.Г.).Розширення обсягу діяльності функціонуючих кафедр та відкриття нових в період 1965-1976 p.p. дозволило підвищити якість та збільшити вдвічі кількість підготовки висококваліфікованих спеціалістів для потреб закладів охорони здоров'я країни - до 1500 (щорічно).

ykaz zmapoЗа успішну роботу з післядипломної підготовки медичних кадрів, підготовку науково-педагогічних співробітників, наукову і лікувально-профілактичну роботу та у зв'язку з 50-річчям 18 червня 1976 року інститут було нагороджено Почесною грамотою Верховної Ради УРСР.
Новий період діяльності інституту розпочався в грудні 1991 року після його повернення до системи МОЗ України з підпорядкування МОЗ Радянського Союзу .

В нових умовах, які співпали з початком реформи вищої медичної освіти в Україні, ВНЗ зайняв пріоритетне положення в галузі післядипломної підготовки в південному регіоні України. Було введено нові форми післядипломного навчання лікарів: очно-заочне навчання в інтернатурі; тематичні та передатестаційні цикли, цикли спеціалізації.
Враховуючи матеріально-технічний рівень, навчально-методичне, наукове та кадрове забезпечення освітньої діяльності ВНЗ рішенням Державної Акредитаційної Комісії в листопаді 1997 року (протокол № 12) інститут було акредитовано на право здійснення освітньої діяльності за IV рівнем.
В травні 2001 року Запорізький державний інститут удосконалення лікарів відсвяткував своє 75-річчя.
За 75 років існування в інституті підвищили кваліфікацію понад 115000 лікарів, підготовлено в інтернатурі 2500 лікарів-спеціалістів, в тому числі 55 магістрів, 594 клінічних ординаторів, 118 аспірантів, 71 доктор та 176 кандидатів медичних наук. Опубліковано понад 80000 наукових робіт, видано 60 монографій, 296 методичних рекомендацій, 99 учбових посібників.

  rasporyajenie zmapo

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.03р. №704-р Запорізький  державний інститут удосконалення лікарів реорганізовано в Запорізьку медичну академію післядипломної освіти.

 

На теперішній час академія є одним із провідних вищих медичних закладів післядипломної освіти в Україні, в якому працює 174 науково-педагогічних працівників, серед яких 3 Лауреати державної премії України, 1 академік НАМН України та член-кореспондент НАН України, 6 – заслужені діячі науки і техніки України, 6 – заслужених лікарів України, 40 – докторів наук, 31 – професорів, 68 – доцентів, 114 – кандидатів медичних наук.

 Головне завдання діяльності академії - підготовка спеціалістів високої кваліфікації для установ практичної охорони здоров'я, спеціалізованих клінік та відділень, науково-дослідних та навчальних інститутів, органів управління охороною здоров'я, а також виконання лікувально-консультативної роботи, науково-дослідних та дисертаційних робіт, підготовка науково-викладацьких кадрів в магістратурі та аспірантурі.
На 26 кафедрах трьох факультетів академії, у відповідності до сучасних вимог безперервної багатоступеневої підготовки медичних кадрів, впроваджені всі види післядипломної підготовки лікарів з 62 медичних спеціальностей.
Щорічно в академії проходять післядипломну підготовку близько 7000 лікарів, навчаються в інтернатурі понад 300 лікарів-інтернів, понад 100 лікарів щорічно навчається в аспірантурі, магістратурі та клінічній ординатурі, із них на договірних зобов'язаннях навчається 40-50 клінічних ординаторів, переважна більшість яких – з далекого зарубіжжя. Згідно Державної рейтингової оцінки з кадрової політики МОЗ України, академія займає 2-3 місця серед вищих навчальних медичних закладів освіти.
Кафедри академії використовують сучасне обладнання, нові технології і форми навчання, що дає змогу проводити післядипломну підготовку фахівців на високому професійному рівні. З 2002 року проводяться цикли тематичного удосконалення з трансплантології.
Клінічні кафедри академії розташовані на базах кращих лікувально-профілактичних установ м. Запоріжжя. Щороку викладачі кафедр проводять більше 100 тисяч консультацій, понад 8 тисяч хірургічних операцій. Клінічна база академії становить більше чотирьох тисяч ліжок.klinicheskaya baza zmapo

Діяльність структурних підрозділів ЗМАПО спрямована на виконання Національного плану дій щодо реформування галузі охорони здоров’я та положень «Концепції реформування системи підготовки лікарів в Україні і приведення її у відповідність до потреб ринку праці та європейських вимог».
Розширення та удосконалення освітньої діяльності ЗМАПО здійснюється за основними напрямками:

  • підготовка нових навчальних модулів та курсів післядипломної освіти і безперервного професійного розвитку лікарів;
  • впровадження інноваційних освітніх технологій та сучасних форм навчання (дистанційне навчання, телемедичні технології, проведення інтерактивних семінарів-тренінгів та короткострокових циклів інформації, очно-заочна підготовка);
  • розробка та удосконалення технічних засобів навчання;
  • впровадження в педагогічну практику принципів сучасного клінічного навчання, доказової медицини, біоетики та клініко-економічних стандартів з найбільш медико-соціально значимих нозологій відповідно до міжнародного досвіду.

Важливою метою науково-педагогічної та лікувально-консультативної роботи фахівців академії є наукове обґрунтування та практичне виконання заходів з реформування галузі охорони здоров'я у Запорізькому регіоні, а також всебічна участь фахівців ЗМАПО у реалізації загальнодержавних медичних програм.
Пріоритетним напрямком наукових досліджень та лікувально-консультативної діяльності ЗМАПО визначено проблеми здоров’я сільського населення.
Важливими завданнями діяльності академії є:

    • розробка та впровадження інноваційних лікувально-діагностичних технологій у практику системи охорони здоров’я;
    • впровадження телекомунікаційних технологій для діагностики та лікування захворювань, а також в ланки управлінського та медичного технологічного процесів;
    • вивчення питань громадського здоров'я та практичної реалізації даної програми з використанням міжнародного досвіду.

zadachi zmapo