Оцінка роботи академії

Актуально

Історія кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

 

У 1975 році в Запорізькому інституті удосконалення лікарів була організована кафедра анестезіології і реаніматології.

Першим завідуючим кафедри став доцент, к.мед.н. Віталій Олександрович Екзархов, який приклав багато зусиль заради того, щоб рівень викладання анестезіології в ЗІУЛ відповідав міжнародним вимогам застосування принципу компетентності в анестезіологічному забезпеченні. Завдяки цьому вдалося започаткувати підготовку анестезіологів високої професійної кваліфікації в Запоріжжі.

 

 

 Ekzarhov   Kurochkin    Kaushansky 

Доцент Екзархов В.О.

Зав. кафедрою 1975-1978 рр.

Доцент Курочкін Ю.Ф.

Асистент,

к.мед.н. Каушанський Б.Я.

Kireev

Zhirov

Borzenko

Асистент,

к.мед.н. Кирєєв С.С. 

Асистент

Жиров В.Ф. 

Асистент

Борзенко В.Г.

З 1978 р. і по 2004 р. посаду завідуючого кафедри займав д.мед.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, старший науковий співробітник Григорій Аркадійович Шифрін. Кафедра займалася вивченням стресових механізмів операційної травми з розвитком концепції антиноцицептивного знеболення і гомеостазозабезпечуючої інтенсивної терапії, в подальшому інтеграційною анестезіологією. Всі свої наукові та професійні надбання професор Г.А. Шифрін повністю надавав у ЗІУЛ своїм учням, які пройшли післядипломну підготовку під його керівництвом: 5054 лікаря-анестезіолога, 66 клінічних ординаторів, 14 аспірантів, 5 магістрів, 197 інтернів. Під його керівництвом захищено 22 кандидатських та докторських дисертації. Співробітники кафедри суттєво впливали на професіоналізм лікарів-анестезіологів, запроваджуючи пріоритетність інтенсивної терапії та анестезіології, а також стандартизацію її технологій. Використовуючи методологію інтегративної медицини вони здійснювали керівництво службою ІТ та анестезіології в Запоріжжі та області (проф. Г.А. Шифрін був головним анестезіологом УОЗ), в обласній клінічній лікарні (доцент С.М. Гриценко) та при наданні екстреної медичної допомоги з санавіації (доцент М.Л. Горенштейн). 

 

Співробітники кафедри анестезіології

spivrobitnyki anestesiologiya history

 

Про професіоналізм співробітників кафедри свідчить успішне забезпечення першої в Україні трансплантації печінки (жовтень 1993 р.), симультанної трансплантації нирки та підшлункової залози (травень 1998 р.) та трансплантації серця (січень 2003 р.).

Провідним дидактичним напрямком кафедри є розробка випереджаючого навчання анестезіології та інтенсивної терапії, щоб зменшити слухачам та лікарям інтернам їх власний шлях випробувань та помилок. З цією метою було сформульовано концепцію антиноцицептивного знеболювання та парадигму  гомеостаззабезпечуючої терапії. Їх розробка стала настільки привабливою, що в ній прийняли участь провідні фахівці Дніпропетровської медичної академії (член-кор. АМН України, д.мед.н., заслужений діяч науки та техніки, проф., д.мед.н. Л.В.Усенко), Харківського інституту удосконалення лікарів (проф., д.мед.н., В.А.Аркатов, проф., д.мед.н. В.В.Зверєв), та інституту хірургії АМН України (проф., д.мед.н. В.І.Зубков).

Впровадження інтелектуально-логічних систем кібернетичної та автоматизованої гомеостаззабезпечуючої терапії сприяло плідній співпраці з відділом кібернетики інституту серцевої хірургії АМН Росії (проф., д.мед.н. В.А.Ліщук) та інституту управління АМН Росії ( проф., д.мед.н., Новосельцев). Інтерес до наукового напрямку сприяв проведенню кількох міжнародних конференцій: «Медична гомеостатика в анестезіології та реанімації» (м. Бердянськ, 1989 р.), «Інтелектуальне забезпечення анестезіології та реаніматології» (м. Бердянськ, 1990 р.), «Антиноцицептивне знеболення та гомеостазгарантуюча ІТ» (м. Бердянськ,1991 р.), «Екстремальна медицина» (м. Запоріжжя, 1993 р., 1994 р.), школа «Інтегративної анестезіології» (м. Запоріжжя, 2002р., 2003 р.).

Значною віхою в розвитку вітчизняної анестезіології стало проведення в м. Запорожжі першого Конгресу анестезіологів-реаніматологів України (1992 р.), Президентом якого був професор Г.А.Шифрін. Двічі (1989р., 1999 р.) співробітники кафедри знайомили Київське наукове товариство анестезіологів з науково-педагогічними розробками кафедри. Співробітники приймали участь у роботі Х і ХI Всесвітніх Конгресах анестезіологів, VIII та IХ Європейських Конгресах анестезіологів. Професор Г.А.Шифрін приймав активну участь в роботі Міжнародної наради “Кисневий статус” (м. Копенгаген, 1995 р.), де виступив з докладом “Кисневий режим та статусметрія”, який було надруковано у Скандинавському анестезіологічному журналі (1996 р.).

Про плідність наукового співробітництва свідчить підготовка кафедрою фахівців високої кваліфікації для НДІ: під керівництвом проф. Г.А.Шифріна захистили кандидатські дисертації 4 співробітника Харківського НДІ загальної невідкладної хірургії та 1 – Київського НДІ клінічної та екстремальної хірургії.

Такі викладачі, як доцент, к.мед.н. В.Є. Букін та професор, д.мед.н. С.С. Кірєєев очолили кафедри відповідно у Запоріжжі та у Тулі. Докторант кафедри д.мед.н. А.А. Хижняк став завідуючим кафедрою медицини невідкладних станів, анестезіології та ІТ у найстарішому медичному університеті України (м. Харків).  

 

 Bukin  Andreev   Gorenshteyn   Taslickiy 

Доцент

к.м.н. Букін В.Є

Асистент

к.м.н. Андрєєв С.І.

Доцент

к.м.н. Горенштейн М.Л.

Асистент 

к.мед.н. Таслицький Л.І. 

 

Кафедра розробила та впровадила у післядипломну підготовку концепцію антиноцицептивного знеболювання (монографія – Концепція антиноцицептивного знеболювання.-К., 1993), концепцію гомеостазгарантуючої інтенсивної терапії (монографія – Інтенсивна терапія при крововтраті. –К., 1991, 2-е видання – 1995), концепцію інтегративної анестезіології (монографія – Відновлення біостійкості при сепсісі. - Херсон, 2004), концепцію трансплантаційної анестезії та інтенсивної терапії (Керівництво - Трансплантація печінки- Запоріжжя, 2000).

Основним напрямом науково-дослідницької роботи кафедри є розробка стратегії інтегративного анестезіолого-реанімаційного забезпечення (Керівництво - Наукові основи інтегративної медицини, 1999).

Кафедрою сформульовано парадигму випереджаючої підготовки анестезіологів на основі триєдиної дидактичної системи (моделювання професійної діяльності – стратегія професійних дій – стандарти професійних технологій).

Новий дидактичний підхід до викладання анестезіології дозволяє лікарям, які навчаються анестезіології, трансформувати свої професійні знання та дії в індивідуалізовані технології статусметрії, антиноцицептивного знеболювання та гомеостазгарантуючої ІТ.

 

Напрями наукової роботи кафедри

Ідея про полінаркоз була реалізована у вигляді внутрішньовенного програмованого полінаркозу (С.М. Гриценко, 1980) та його кібернетичних варіантів (Л.М. Смірнова, 1985). Доцентом В.Г.Борзенко удосконалено технологію онкоанестезії та запропоновано оригінальні полііонні розчини (1986). Доцент Ю.Ф.Курочкін запровадив технологію реґіонарної анестезії (1985). Проведення гемосорбції одночасно з ультрафільтрацією крові (доц. В.Є. Букін, 1990) розширило можливості ІТ. Введення оксибутирату натрію ендолюмбально (П.П.Олейник, 1985) використовували для усунення судомного синдрому у хворих на правець.

С.І.Андреєв розробив методику ендолюмбальної нейроанестезії оксибутиратом натрію (1991). На основі киснево-транспортного підходу (В.М. Горбачов, 1990) запровадив гомеостаззабезпечуючу протишокову терапію М.Л. Горенштейн (1992). Адаптивну здатність сучасних методів анестезіологічного забезпечення було вивчено аспірантом з Палестини А. Антаром (1991) та заочним аспірантом В.І. Бабенко (1992). Клінічний ординатор з Казахстану А.А. Алдешев (1988) захистив кандидатську дисертацію з теми: “Антиноцицептивне знеболювання при хірургічному лікуванні хворих на гострий гнійний перитоніт”. Л.І. Таслицький (1991) захистив кандидатську дисертацію з теми: “Гомеостаззабезпечуюча ІТ гострого гнійного перитоніту”. В.В. Мурачев розробив оригінальний метод відновлення транскапілярного масопереносу при термінальних станах (1996). Ю.М. Грицаенко вивчив активацію лейкоцитів при варіантах анестезіологічного забезпечення (1999). Оригінальну технологію електроанестезії у ангіохірургії розроблено С.О. Поталовим (1996). Т.О. Семенова застосувала оригінальну методику церебропротекції та анестезіологічного забезпечення операцій на брахіоцефальних судинах у хворих з хронічною ішемією головного мозку (1999). У 2003 році очним аспірантом С.І. Воротинцевим захищено кандидатську дисертацію з теми: «Ентеральна оксигенація в інтенсивній терапії критичних станів». Заочний аспірант С.М. Корогод успішно захистив кандидатську дисертацію з теми «Статускорекція важких форм дифтерії» (2004). Доцентом М.Л. Горенштейном у 2005 році успішно захищено докторську дисертацію «Механізми порушень та можливості відновлення біологічної цілісності організму при анестезіологічному забезпеченні та інтенсивній терапії хворих на розповсюджений гнійний перитоніт».  

 

Новий етап в розвитку кафедри анестезіології та ІТ почався з відкриття в Запорізькій обласній клінічній лікарні відділення трансплантології.

З 2004 року по теперішній час кафедрою керує доктор мед. наук, професор Гриценко С.М.

Вперше в Україні розроблена і впроваджена в практику охорони здоров'я комплексна програма анестезії з фармакологічним протиішемічним і противореперфузіонним захистом трансплантатів, розроблені рівні доставки і вжитку кисню в реципієнтів в передопераційному періоді.

Також виконано першу в Україні докторську дисертацію з теми: «Анестезія та інтенсивна терапія при трансплантації нирок та печінки».  

Gricenko_history

 Д.мед.н., професор Гриценко Сергій Миколайович

Головними напрямками діяльності кафедри, поряд з удосконаленням стратегії інтегративного анестезіолого-реанімаційного забезпечення кардіохірургічних та екстрених оперативних втручань є подовження розробки концепції трансплантаційної анестезії та периопераційної інтенсивної терапії при трансплантації важливих органів (нирок, печінки, підшлункової залози, серця). Кафедра приймає участь у виконанні держбюджетної НДР з теми: «Шляхи покращення результатів трансплантації нирок» (2005– 2007). У 2004-2005 р.р. співробітники кафедри прийняли активну участь у міжнародному КРІ «Порівняння ефективності та безпечності залізодефіцитних препаратів Венофер та VIt-45 при залізодефіцитній анемії у хворих з термінальною ХНН». Кафедра приймає участь у організаційно-методичній роботі УОЗ (професор С.М. Гриценко є обласним анестезіологом, а доцент Т.О. Семенова – акушерським анестезіологом УОЗ). 

Співробітники кафедри постійно приймають участь в роботі міжнародних і українських з'їздів, конференцій і конгресів.

 

   Semenova_history       Kogorod_history       Andreev_history       Sobocar_history   

Доцент, к.мед.н.,

Семенова Т.О.

Доцент, к.мед.н.,

Корогод С.М.

Доцент, к.мед.н.

Андрєєв С.І.

Асистент

Собокар В.О. 

 

У 2005 році співробітники кафедри прийняли активну участь у організації та проведенні двох Всеукраїнських науково-практичних конференцій з міжнародною участю «Інтенсивна терапія в клініці інфекційних хвороб» та «Критичні стани: патогенез, діагностика, сучасні методи лікування».

На кафедрі виконуються 9 кандидатських та 1 докторська дисертації. За останні два роки співробітники кафедри прийняли участь, як доповідачі, на міжнародних - 8, всеукраїнських - 12, регіональних - 3, обласних - 8 наукових форумах та конференціях.

Видавницька діяльність кафедри за роки існування академії: учбовий посібник - 1, методичні рекомендації - 2, патент - 1, статті - 53, з них у видавництвах ВАК - 31.

Викладацький склад кафедри приймає активну участь в лікувально-діагностичній діяльності у відділеннях анестезіології та ІТ міста і області. Лікувально-консультативна робота полягає в планових обходах і консультаціях завідуючого кафедрою і викладачів – кураторів відділень анестезіології та інтенсивної терапії.

Вища мета освіти в умовах перманентної інформаційно-технологічної революції полягає в забезпеченні кожному учню можливості трансформувати професійні знання для виконання нових технологічних операцій та професійних дій без звичайно неминучих спроб та помилок. Тому парадигма професійної освіти не повинна лише передумовлювати безперервне надання кожному лікарю можливості наблизити свої професійні знання до їх теоретичних меж, а професійні уміння - до їх автоматизованого відтворення, професійним навичкам.

Навчання повинно бути випереджаючим, щоб сприяти не тільки безперервному післядипломному оволодінню новими перспективними технологіями професійної діяльності, але й містити у собі систему удосконалення творчих здібностей. Тільки при виконанні цих умов післядипломна освіта зможе забезпечити готовність молодих анестезіологів до самостійної роботи.

Випереджаюче навчання було використано при підготовці: 148 інтернів, 6 магістрів, 448 лікарів анестезіологів на курсах тематичного удосконалення та 24 клінічних ординаторів. Після випереджаючого навчання всі магістри та клінічні ординатори виявились підготовленими до самостійної роботи лікарями відділень інтенсивної терапії та анестезіології.  

 

Перспективи розвитку кафедри – це вдосконалення педагогічної майстерності, впровадження інноваційних методів і засобів навчання (Інтернет, відео- і комп'ютерні технології), випуск навчально-методичних і науково-практичних матеріалів за основними розділами анестезіології та ІТ, спеціалізація співробітників кафедри в провідних анестезіологічних центрах країни і зарубіжжя, розширення форм і методів спільної роботи з органами охорони здоров'я.